ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ကမၻာ႔ေရေန႔ - World Water Dayကမၻာ႔ေရေန႔ - World Water Day

ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ World Water Day ေန႔အခမ္းအနားသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပေသာ ကုလသမၼဂ ဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံမွ “World Day For Water” ဟူသည္႔ ေဆာင္ပုဒ္ ေၾကညာခ်က္ႏွင္႔ အတူ စတင္ခဲ႔သည္။

အဆိုပါေန႔ သည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ Rio De Janeiro တြင္က်င္းပခဲ႔သည္႔ ကုလသမၼဂ ပတ္၀န္းက်င္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း (UNCED) တြင္ Program တစ္ခုအေနျဖင္႔ သာမန္တင္ျပ အဆိုျပဳခဲ႔သည္႔ အစီအစဥ္တစ္ခုသာျဖစ္ခဲ႔သည္။

ကမၻာ႔ေရေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ဤေန႔သည္ အျမဲတမ္းအတြက္ အမွတ္ရ သတိျပဳစရာ တစ္ခုအျဖစ္ေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္႔အျပင္ လူထုလူတန္းစားမ်ိဳးစံု ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရံုသာမက ၊ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္ ေရသံုးစြဲမႈကို အလြန္အကၽြံျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္သည္႔ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ႔ေရေန႔ ဧ။္ အေၾကာင္းသည္ နာမည္ေက်ာ္လူမႈကြန္ယက္ တစ္ခုျဖစ္သည္႔ Facebook တြင္လည္း ေရပန္းစားသည္႔ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

ကုလသမၼဂ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင္႔ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင္႔ အဆိုပါေန႔ကို အထူးအေလးေပးကာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရမည္႔လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ႔ျပီး ကုလသမၼဂ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ၾကား ၄င္းတို႔ ဧ။္ ေရရင္းျမစ္မ်ား ရွင္သန္ေရးအတြက္ ခိုင္မာသည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးျမွင္႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ အတြက္  လုပ္ငန္းစဥ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ႔သည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းတြင္ ကုလသမၼဂ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ကမၻာ႔ေရေန႔ ဧ။္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္႔ ေရရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။

World Water Day မွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ႔ျပီး ကုလသမၼဂ ဧ။္ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္႔  UN-Water ဧ။္ World Day For Water ဆိုသည္႔ ေဆာင္ပုဒ္ အရ ေဆာင္ရြက္သည္႔ ေရ ႏွင္႔ ေရရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ား ႏွင္႔ UN agency ကို ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ဧ။္ မွာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္ႏိုင္သည္႔ အေျခအေနသာရွိေနေသးသည္။

ကုလသမၼဂ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား မွ NGO မ်ား အေနျဖင္႔ ေရသန္႔စင္မႈျမင္႔မားတိုးတက္ေရး ႏွင္႔ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္႔ ပင္လယ္သတၱ၀ါမ်ား ဧ။္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈအႏၱရာယ္ ကို ျပည္သူလူထုမွ သတိျပဳမိျပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို တိုးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ World Day For Water ဆိုသည္႔ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ကမၻာ႔ေရေန႔ ဧ။္ ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ထပ္တိုးျဖည္႔စြက္ခဲ႔သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ကမၻာ႔ေရေန႔ ဧ။္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း World Water Forum တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားစြာကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွာ အတြက္ World Water Council မွ သံုးႏွစ္တစ္ၾကိမ္  ပါ၀င္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ NGO မ်ား သည္ သန္႔ရွင္းသည္႔ ေသာက္ေရ ၊ သံုးေရ မရရွိသည္႔ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာဧ။္ အခက္အခဲႏွင္႔ က်ား၊မ မိသားစုဘ၀မ်ား ရပ္တည္ေနထိုင္မႈတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းသည္႔ေရ ရရွိေရး အတြက္ အထူးအေလးေပး ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ကမၻာ႔ေရအရင္းအျမစ္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံေၾကညာစာတမ္းကုိ၂၀၀၃ ၊ ၂၀၀၆ ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွင္႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တို႔တြင္အသီးသီး က်င္းပခဲ႔ၾကေသာ World Water Day အခမ္းအနားမ်ား တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ World Water Council ဧ။္ ကမၻာ႔ေရေန႔အတြက္ Theme မွာ ေရႏွင္႔ စြမ္းအင္ တို႔သည္ ဆက္စပ္မႈရွိ ျပီး တစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခု အမွီသဟဲျပဳ ေနၾက သည္ဆိုသည္႔ အဓိပၸါယ္ရသည္႔ “Water Needs Energy, Energy Needs Water” ျဖစ္သည္။  


ေက်ာ္ညိဳေသြး