ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Thu Ratha Wah @ Fundaraising Fair For My Suboo Fun Club

wah

ThuRathaWah - Blogger, Joke Maker , Opera Staring, Narrator , Vocalist , Poet 

My Creation 
Don't Allow Copy !

gravatar

ေကာ္ပီမကူးရဆိုတာကို ကူးသြားတယ္။ ကလဲ႔စားျပန္ေခ်တာ။