ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ဆရာမၾကီး


အထာေတြနဲ႔ သူမက Hot တယ္၊
ဒါေပမယ္႔ အယူအဆက ေငါ႔ ဖြယ္၊
ၾကာေတြနဲ႔ က်ဳသမွ်က ေဘာစ္႔ အထည္။
အခုေတာ႔ သူမလွပေတာ႔တယ္။
ပူၾကရ ေပါ႔ကြယ္။
အတူထၾကြေတာ႔လည္း ။
ေနာက္ဆံုးမွ သူထ..ထ ေအာ႔တယ္။

သူ႔မွာ အရင္ကေတာ႔ ဆရာၾကီးအထာ ညာျပီးခြာေျပး
ျပဳတာ ရင္ကေကာ႔ အလာၾကီးပါ ညာျဖီးတာေလး
အခုအခါ တင္ကေပ်ာ႔ မထင္ရေပါ႔ နာျပီးခါေသး။

လာေသးေယာက္်ားနဲ႔ယွဥ္မတဲ႔
အထာေပး အေျခာက္ဇယားနဲ႔ အသြင္လည္း။

နင္ပဲႏိုင္မယ္ဆို ဆယ္ေယာက္ယူေလာက္သလား
ဖင္လည္းခုိင္တယ္ဆို ဆယ္ေယာက္အလႈေျမာက္သြား

လူေယာက္က်ားေတြမ်ား ဆယ္ေယာက္ယူျပီးဆယ္ေယာက္ေမြးႏိုင္တယ္ေဟ႔ကြာ
သူေၾကာက္သြားေလမလား ဆယ္ေယာက္ယူျပီး ဆယ္ေယာက္မေမြးႏိုင္တယ္ အေတြ႕မွာ။ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

အတင္းကို ၾကိဳက္သြားျပီ ဟီးဟီး