ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

တစ္ျခားကမၻာက ျဂိဳလ္သား မ်ားေျပာလိုက္ရင္ အံတိုေနျပီ
ဒီစကားနဲ႔ပဲ ရန္လိုေနသည္။
အေညွာင္႔ထြက္တာနဲ႔ပဲ
အသီးကို အျမန္လိုေနသည္။

အစြန္းေရာက္စကားေတြက ေျခႊ သည္ကြာ အသံပိုေနသည္။
အပင္ေျခရင္းမွာေတာ႔ ေျမဆီလႊာာ အမွန္လိုေနျပီ
ငါ႔ဘက္မလိုက္ရင္ေတာ႔ ေသျပီဆရာ ရန္ျဂိဳလ္ေတြ စီ။

ေက်ာ္ညိဳေသြး