ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Chocolate


Chocolate


Chocolate, chocolate, chocolate chocolate chocolate!
When you take a bite, you will taste its delight,
chocolate, chocolate, chocolate chocolate chocolate,
it is so nice, sometimes covered in rice!


Chocolate, chocolate, chocolate chocolate chocolate!
It will make you scream, and sometimes will be covered in cream!
Chocolate, chocolate, chocolate chocolate chocolate,
when you take a nibble the side, it will take you on a fantastic ride!


Chocolate, chocolate, chocolate chocolate chocolate!
It will make you jump with joy, it will make you act so coy!
chocolate, chocolate, chocolate chocolate chocolate,
Pay for the chocolate with every last penny, and buy so many and many!

Ross Bateman----------------------------------------------------------------------------------------ေခ်ာကလက္


ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္
တစ္ကိုက္ကိုက္ရင္ အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္မိမွာ
ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္ ၊
သိပ္မိုက္တယ္ ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဆန္မႈန္႔ေတြ ျဖဴးထားျပီး

ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္!
အာေမဋိတ္ေတြ နဲ႔ ခရင္မ္ခ်ိဳခ်ိဳေတြ နဲ႔ တစ္ခါတစ္ေလ နိပ္တယ္။
ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္
တက္ကေလာက္ တက္ကေလာက္ ကိုက္ကာစား ေပ်ာ္စရာျမင္းစီး ခရီးသြား။


ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္!
ျမဴးတူးစြာ ခုန္ေပါက္ေစမယ္ ၊ တိတ္ဆိတ္ ႏူးညံ႔ေနမယ္။
ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္ ေခ်ာ႔ကလက္
ေနာက္ဆံုး တစ္ပဲနိ ေလာက္က်န္ေသးရင္ေတာင္ ေပး ေခ်ာကလက္အတြက္ သံုးလိုက္ျပီး
၀ယ္လိုက္ ေခ်ာကလက္ မ်ားၾကီး..အို မ်ားၾကီး။


KNT