ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ၾကင္စဦး

Image by millzero.com via Flickr


Endless loveျမင္ျမင္သမွ် အဖူးေတြက ပြင္႔ေတာ႔မလိုလို
ရင္ခြင္က အျမဴးေတြက ၀င္႔ေပါ႔ အလုိလို
မလင္႔ေပါ႔ပ်ိဳ အၾကိဳက္အတိုင္း ေဆာင္
အက်င္႔ေတာ႔ မခို အို…အခိုက္အတိုင္း ေအာင္ေစဖို႔
အမိႈက္မိႈင္း အေမွာင္ေတြစြန္႔လို႔
အမိုက္တံတိုင္း အေယာင္အဆင္လည္း ရိုက္ပိုင္းလို႔ခ်ိဳး
တိုက္တိုင္းေအာင္ျမင္တဲ႔ စစ္သူၾကီးလို။

အၾကိဳက္ခိုင္း မေရွာင္ခ်င္ခဲ႔ ဒါ…ခ်စ္အပူမီးဆိုလည္း
မငိုက္မထိုင္း ေမာင္မျမင္ခဲ႔ပါ လွစ္က်ဴအညည္းလိုလည္း
အသစ္အတူခရီးကိုလည္း ပစ္မယူ ထီးမလိုပဲ
ျခစ္အပူမီးလို ၾကဲလန္ကာက်ေစဦး
ခ်စ္သူအနီးမို႔လည္း ကႏၱာရေတြ အဆံုးထိပတ္ဖို႕
က်န္ ပကာသနေတြလည္း တံုးတိျဖတ္ခဲ႔တယ္။
ေက်ာ္ညိဳေသြး
Reblog this post [with Zemanta]

gravatar

ၾကိဳက္တယ္ ကို ဂစ္ေရ..............

(ကို)
http://ko.iblogger.org