ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ေတာင္တက္ျခင္း

ေတာင္ကုန္း ေတာင္ျမင့္မ်ားသို႕ တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ား
ရွိသည္။သို႕တည္းမဟုတ္ အျမင့္တစ္ေနရာသို႕ တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားလည္း ရွိမည္။
လြယ္လြယ္္ ဥပမာေပးရလွ်င္ သူသူကိုယ္ကိုယ္ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားဖူး
သြားရာတြင္ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚထိ ေတာင္ရင္းမွျဖစ္ေစ လမ္းတစ္၀က္မွျဖစ္ေစ
တက္ဖူးသူမ်ားရွိလိမ့္မည္။
္(က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားဖူး မသြားဖူးသူမ်ားကိုမဆိုလို)
ကုန္းျမင့္တစ္ေနရာသို႕ တက္ေရာက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ သင္တို႕ကိုယ္ကိုကိုယ္
မည္သို႕မည္ပံု တက္ေနရသည္ကိုု ဆင္ျခင္မိပါသလား။ ျပန္ ဆင္းလာရာတြင္လည္း
မည္သို႕မည္ပံု ဆင္းလာခဲ့သည္ ကို သံုးသပ္မိပါသလား။


ေတာင္အျမင့္သို႕တက္လွ်င္ ကိုယ္စီကိုယ္
ခါးကိုင္း၍တက္ရသည္ခ်ည္း။ ဦးေခါင္းကိုစိုက္၍ ခပ္ငိုက္ငိုက္လွမး္ရသည္။
တစ္ကုန္းျပီး တစ္ကုန္း တစ္ေကြ႕ျပီးတစ္ေကြ႕
ၾကိဳးစားပမ္းစားျဖင့္မာန္တင္းထားရေသာ္လည္း ကုန္း၍သာ တက္လာခဲ့ရသည္။
ေတာင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာရာတြင္ေတာ့ ခါးေကာ့ကာ ေခါင္းေမာ့၍
ျပံဳးျပံဳးေပ်ာ္ေပ်ာ္ ဆင္းလာႏိုင္ၾက သည္။ ဤသည္မွာ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္း
ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ေယဘူယ် သေဘာတရားပင္ျဖစ္မည္။

ဘ၀ဆိုသည္မွာလည္း ေတာင္တက ္ေတာင္ဆင္း
ေယဘုယ်သေဘာတရားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ လူတိုင္း
လူတိုင္းသည္ ဘ၀တစ္ခု ျဖစ္တည္လာျပီးေနာက္ လူတိုင္းလူတိုင္းတြင္ ကိုယ္စီ
ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ၀တၱရားမ်ား၊တာ၀န္မ်ားျဖင့္
ကိုယ္ႏွင့္ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ေတာင္အသီးသီးသို႕အားသြန္ခြန္စိုက္ မျဖစ္မေန
တက္လွမ္းၾကရမည္။ ပန္းတိုင္ေတာင္ထိပ္သို႕မေရာက္မခ်င္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္
တြန္းအားေပးကာ တက္လွမး္ခဲ့ၾကရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕လညး္
ေတာင္ထိပ္သို႕ေရာက္ခဲ့သည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ လည္း ေတာင္တစ္၀က္မွာပင္
ရပ္တန္႕ခဲ့ရသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ တက္လွမး္ႏိုင္သေလာက္ ေန ရာ၏
အက်ိဳးကို ကိုယ္စီ ခံစားၾကရမည္မွာ မလြဲေပ။

ထိုမွတဖန္ မိမိ၏ ေရာက္ရွိေသာ ေနရာမွ အခ်ိန္တန္လွ်င္
ျပန္လည္ ဆင္းသက္ ၾကရာတြင္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္လင္ေသာ
ဆင္းသက္မွဳ႕မ်ိဳးျဖင့္ ဆင္းသက္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ဘ၀သည္ အတက္အဆင္းျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစား
ရုန္းကန္သေလာက္ အျမင့္သို႕ ေရာက္ရွိျပီး ေလာကဓံတရား၏ ေစစားမႈ႕အရ ျပန္လည္
ဆင္းသက္ၾကရေသာ အခါတြင္ သက္သက္သာသာႏွင္႔
ၾကည္ၾကည္လင္လင္ဆင္းသက္လာႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္
လွပေသာ ခရီးတစ္ခု၏ အဓိပၸါယ္ကို ေဖၚက်ဴးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။


ေက်ာ္ညိဳေသြး