ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

လူမိုက္ လမ္းညႊန္


မေကာင္းမႈ႕ေဆာင္၊ ေကာင္းမႈ႕ေရွာင္၍၊ ေမာင္ေမ႔ေလ်ာ႔ေလ်ာ႔၊ ေပါ႔ေပါ႔ေတြးပါ။ အေရးအရာ၊ အဘာကိုမွ်၊ ဘ၀မထင္၊ လွမဆင္ႏွင္႔၊ ခဏပင္သာ၊ ၾကင္နာမတြဲ၊ ရင္ထဲမထား၊ ခ်င္းစကားကို၊ မင္း ငါ တုျပိဳင္ ၊ တင္းႏိုင္လုကာ၊ ခုခါၾကြားၾကြား၊ လူ႔ၾကားဂုဏ္ေမာက္၊ ႏႈတ္ေဆာက္က်ယ္က်ယ္၊ ေရာက္ရယ္အရပ္ ၊ ထပ္ထပ္ေမာက္ၾကြ၊ ေပါက္သမွ်လမ္း၊ ေစာင္းငန္းေလွ်ာက္ေလ။ ေဆြသေဘာက္မ်ား၊ ေျခေထာက္နားထင္၊ ခါးပင္မတ္မတ္ ၊ လစ္လပ္ေခ်ငံ၊ ေ၀ဖန္သမွ် ၊ ရန္ကမစဲ၊ အျမဲရန္ေစာင္။ အၾကံေအာင္ဖို႔ ၊ ေျပာင္လို႔မ်က္ႏွာ ၊ တစ္ခ်က္မျခား ၊ ပ်က္ျပားကတိ၊ ရွက္မရွိခ်ိဳး၊ မသိက်ိဳးကၽြန္၊ တိုးလြန္ဖယ္ခြာ ၊ တစ္ကယ္ ငါဟု ၊ တုမရွိထံုး ၊ ႏွလံုးကိုမူ၊ ပ်ိဳျဖဴလွလွ ၊ မခ်စိတ္တြင္း ခ်ဉ္ျခင္းကိုမက္၊ အပ်ိဳတြက္တာ ၊ ဆက္ကာေရေလာင္း ၊ ေၾကာင္းသာ ဖန္တီး၊ ရမၼက္မီးျဖင္႔၊ ဆက္ျပီးေလာင္ျမိဳက္၊ အေမွာင္တိုက္မွာ ၊ ၾကိဳက္ရာ ၾကိဳက္ေၾကာင္း ၊ အမိုက္ေစာင္းတီး ၊ လိုက္ေပါင္းျပီးလွ်င္၊ မီးစင္ၾကည္႔က၊ ရွိက ပိုင္ရွင္၊ ျပိဳင္ခ်င္ ရဲရဲ ၊ အျမဲၾကံဆ၊ လွံက ေသြးေသြး ၊ ႏွမေလးလင္၊ ယခုပင္သတ္ ၊ ရင္ဘတ္ေဖါက္ထြင္း၊ သေဘာက္သင္းကို  ၊ မင္းယမထံ၊ ျမန္အတင္းပို႔ ၊ ယမင္းကိုယ္႔တြက္ ၊ မို႔လွ်က္ရင္လႊာ ၊ ၾကင္နာစြာျဖင္႔၊ အသာခ်င္႔ခ်င္႔ ၊ ပင္႔ကာေထြးမည္၊ ေလးႏွမသည္ ၊ ေခၽြးစခ်ီလွ်က္၊ အသက္ျပင္းျပင္း ၊ ရမၼက္တြင္းက်၊ ဟသည္႔ႏႈတ္ခမ္း၊ ပန္းႏွင္းဆီႏွယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး