ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Sketch Of Roi (2)

Hand Drawing And Photoshop retouching.
Model : Roi Roi


Photobucket


ros


Photobucket


roc