ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

မီဒီယာ သမား

.
ပလီပလာ တီတာကာခၽြဲ
အပီပါပဲ ေတာ္ကီရယ္...။

အေတာ္အီတယ္
ဘီယာပဲေသာက္ထားသလို။

G ပါပဲ။
အီစီကလီကလည္းၾကြယ္
အီ တာကလည္းအျမဲမျပတ္
ဒီကလည္းခၽြဲက်ပ္တယ္။ ။

gravatar

ငါ့ကို အဲကဗ်ာေလး ခဏငွားပါဟယ္။ သံုးစရာရွိလို႕။

gravatar

ဟုိက္ရွာလပတ္ .. လန္းလွခ်ည္လား။

gravatar

အကုန္ကို ေဆာ္ထားပါလားဗ်။

အေနာ္ေတာ့ မပါပရေစနဲ႔။

သင္ကာ

gravatar

ငွားတယ္သြန္းသြန္းေရ။ ငွားတယ္။ အပိုင္ယူခ်င္လည္းေပးတယ္။ အလႈေတာ္မဂၤလာ အာာာာအာာာအာာအာာာာ ဗရာ ဗရာ ဂြါ

gravatar

ကဗ်ာကေတာ့ ရွယ္ဘဲ
ဘယ္သူ႔ကိုနွိပ္ထားတာလဲေတာ့သိဘူးေဆာ္ေတာ့ႏွိပ္ေတာထားတာဘဲ