ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

တို႔ျမိဳ ႔


တို႔ျမိဳ ႔တို႔ျမိဳ ႔ ကို ေျပာလိုက္ပါ။
မင္းဟာ လူလား ေျမာက္ျပီလို႔
ျငိမ္ေနတဲ႔ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာေတြလည္း လႈပ္ လႈပ္ လႈပ္ လႈပ္
လႈပ္ ကာ ရမ္း။
ငါတို႔ ျမိဳ ႔ ကို ေျပာလိုက္ပါ သူငယ္ခ်င္း
ငါတို႔ ျမိဳ ႔ မွာ ေလတိုက္သံ သီခ်င္းေတြ မတိုက္ခတ္တာ ၾကာေတာ႔လည္း
မျပန္ျဖစ္တဲ႔ ငါတို႔ ျမိဳ ႔ ဟာ
ငါတို႔ ကို ေခ်ာင္းၾကည္႔ေနမလား။
ငါတို႔ ဟာ ငါတို႔ျမိဳမွာ ငါတို႔ ျမိဳ ႔ ကို ေခ်ာင္းၾကည္႔တာ
ဘယ္သူေတြ က ေခ်ာင္းၾကည္႔။
ဘယ္လိုၾကည္႔ ၾကည္႔
ငါတို႔ဟာ ေခ်ာင္းလို႔ ၾကည္႔။
ငါတို႔ျမိဳ ႔ ဟာ သတင္းစာ ထဲမွာ ပါလာတယ္။
ငါတို႔ ျမိဳ ႔ကို ငါတို႔ဟာ သတင္းစာထဲမွာ ေခ်ာင္းၾကည္႔
ငါတို႔ဟာ ငါတို႔ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကို ေခ်ာင္းၾကည္႔
ငါတို႔ျမိဳ ႔ ကို ေခ်ာင္း ၾကည္႔ ရင္း မင္း နဲ႔ ငါနဲ႔
ငါတို႔ ျမိဳ ႔ ကို ေခ်ာင္းၾကည္႔။
ငါ က တို႔ျမိဳ ႔ ကေန တို႔ျမိဳ ႔ ကို ေခ်ာင္းၾကည္႔
မင္းက တို႔ျမိဳ ႔ ကို လက္ကိုင္ဖုန္းေလးထဲက ေခ်ာင္းၾကည္႔
ငါက တို႔ ျမိဳ ႔ ကို အလုပ္ခြင္ ကြန္ပ်ဴတာကေန ေခ်ာင္းၾကည္႔
မင္း က ငါ႔ဆီက ေန ငါတို႔ ျမိဳ ႔ ကို ေခ်ာင္းၾကည္႔
ငါက မင္း အားလပ္ရပ္ေတြ ကေန ငါတို႔ ျမိဳ ႔ ကို ေခ်ာင္းၾကည္႔
မင္းက ငါ႔ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေတြကေန ငါတို႔ ျမိဳ ႔ ကိုေခ်ာင္း ၾကည္႔။
လူလားေျမာက္ခ်ိန္မွာ မင္းနဲ႔ ငါ အတူတူ
လူလားေျမာက္ လာတဲ႔ ျမိဳ ႔ ကို ငါတို႔ဟာ ေခ်ာင္းၾကည္႔။ေက်ာ္ညိဳေသြး