ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴး

မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴး


အဲဒါေပါ႔ မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴး ဆိုတာ။
မ်က္လံုးလည္း ျပဴးတယ္။ ပ်က္ဆံ လည္း ျပဴးတယ္။

ဘယ္ေလာက္ကဗ်ာဆန္လိုက္သလဲ။
မ်က္လံုး နဲ႔ မ်က္ဆံ တစ္ခါတည္း ျပဴးႏိုင္ဖုိ႔
လြယ္မယ္လို႔ ဘယ္သူထင္သလဲ။
မ်က္လံုးျပဴးတဲ႔ အခါ မ်က္ဆံ မျပဴး၊
မ်က္ဆန္ျ့ပဴးတဲ႔ အခါ မ်က္လံုး မျပဴး။
မ်က္လံုး နဲ႔ မ်က္ဆံ တစ္ခါတည္ ျပဴးႏိုင္တဲ႔ အခါ
အဲဒီ ရသ ကို ရသကုိးပါးထဲမွာ ဘယ္ေနရာမွာ ကိုယ္စားျပဳခိုင္းမလဲ။
မ်က္လံုး နဲ႔ မ်က္ဆံ တစ္ခါတည္း ျပဴးတဲ႔အခါ
အျမင္က်ယ္လာမလား
ကမၻာၾကီးကို ပိုျပီး က်ယ္က်ယ္ ျမင္ရမလား
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျပဴးဖူး တဲ႔ မ်က္လံုး နဲ႔ မ်က္ဆံ
ကမၻာၾကီး နဲ႔ မဆန္႔ေတာ႔ ။           ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး