ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

က်ေနာ္ကေတာ႔ ေမာ္တင္မွာပဲ ေနခဲ႔ေတာ႔မယ္။

က်ေနာ္ကေတာ႔ ေမာ္တင္မွာပဲ ေနခဲ႔ေတာ႔မယ္။

ေအးေအးလူလူေပါ႔
က်ေနာ္ ကေတာ႔ ေမာ္တင္မွာပဲ ေနခဲ႔ေတာ႔မယ္။
သူတပါးေတြ ေျပာတဲ႔ လုပ္သင္႔တဲ႔အရာ ၊ လုပ္ရမယ္႔အရာ
လႈပ္ရွားရေတာ႔မယ္႔ အေျခအေနေတြ ထဲ
ဖိနပ္ ကို စံုလံုးကန္ခၽြတ္ ဇြတ္မွိတ္လုိ႔သာ။
က်ေနာ္႔ ကို ေမာ္တင္မွာ ထားခဲ႔ၾကပါ။
က်ေနာ္ ဒီထက္ ေ၀းေ၀းေရာက္ဖို႔ရာ မစြမ္းတဲ႔အခါ။
က်ေနာ္႔မွာ ဒီထက္ပို ေ၀းေ၀းေရာက္ဖုိ႔ရာ သင္ၾကားရဦးမွာ။
အခုေတာ႔ ေမာ္တင္မွာ...။
သူမ်ားတကာေတြ ဒီေနရာက ေန ေ၀းေ၀း သြားေနတုန္း
က်ေနာ္႔ ကို ေမာ္တင္ ရဲ႕ လမ္းေဘး တစ္ေနရာမွာ
ထားခဲ႔ၾကပါ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး