ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ပန္းေကာေဇာႏွယ္


ညီကာအတူ အေပ်ာ္ဖက္ပါလို႔၊ ပလီကာက်ဴ ေပ်ာ္လွ်က္လန္းသူ ေမာင္ေတြႏွင္႔ ၊
ေရာင္ေရႊဖြင္႔ အသင္႔မဒီကညာ။ ျပည္ျမန္မာ တ၀ွမ္းလံုးမွာလ ၊
ၾကည္စရာအျပံဳးပန္း ပ႑ာရခဲ႔ ၊ ကဗ်ာစလွစ္ေျခြ။
ဒီေနရာ အသစ္ေတြမွာျဖင္႔၊ အခ်စ္ေတြသာရင္႔က်ဴးသီ၊
ပြင္႔ထူးသည္ တီတာျမစ္ ပ်ိဳေတြမွာက ၊ ခ်ိဳေလစြာလွစ္ကဲရာ။
ျပစ္မရဲစြာ လွထူးေမာ္တာေၾကာင္႔ ၊ အသစ္တြဲကာ ခဏမူးေပ်ာ္ရွာဖို႔
ေဖာ္သဟာတို႔ တြဲတူညီစြာ ၊ ျဖဴနီ၀ါ လွယမင္းအဆင္ကို
ခဏခ်င္း အေတြ႕ရႈပ္ကာ၊ Facebook မွာကဲ။         ။

စာေတာ္ဘတ္ ဦးေက်ာ္ညိဳေသြး