ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အမ္မ္ဒီ ထံ သို႔ စာေလး တစ္ေစာင္

အမ္မ္ဒီ ထံ သို႔ စာေလး တစ္ေစာင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုဧ။္ ရံုးခန္းေလးထဲတြင္ ရံုး၀န္ထမ္းမေလး တစ္ဦး အလုပ္မ်ားလွ်က္ရွိရာတြင္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးမွာ ထိုအခန္းတံခါးေရွ႕သို႔ ေရာက္လာျပီး တံခါးေခါက္သျဖင္႔ ရံုး၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးငယ္က တံခါးဖြင္႔သည္ရွိေသာ္  တံခါးေခါက္သူ အမ်ိဳးသားမွာ ထို၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးငယ္အား တစ္စံုတစ္ရာကို ေျပာကာ စာအိတ္ငယ္ေလး တစ္အိတ္ကို ေပးလိုက္ရာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမွ လက္ခံထားလိုက္ေလသည္။

            ထို စာေလးသည္ ၄င္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဧ။္ MD ရံုးခန္းစားပြဲေပၚတြင္ စာရြက္ဖိသည္႔ အတံုးေလးေအာက္တြင္ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနျပီးေနာက္ Managing Director ေရာက္လာသည္႔အခါမွပင္ ဖြင္႔ေဖာက္၍ ဖတ္ရႈျခင္းကို ခံရေလသည္။

သို႔
Managing Director
24 Hours Company Limited
သူေဌးမ်ားျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

အေၾကာင္းအရာ ။                   ။         24 Hours Company Limited တြင္းရွိ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀မ်ား ႏွင္႔
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ႔လာ ၍ တင္ျပျခင္း။

                                                အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ 24 Hours Company Limited
မွာ ယခင္က မိသားစုပံုစံျဖင္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ International Standard ႏွင္႔အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ အေပၚယံ သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေနျပီး တကယ္တမ္း အႏွစ္သာရအားျဖင္႔ ယခင္က မိသားစုလုပ္ငန္းပံုစံအတိုင္းသာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယခင္က အသားက်ေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံမွေန၍ တမဟုတ္ခ်င္း ေျပာင္းလဲ လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ မိပါသည္။

          ဥပမာ အားျဖင္႔ ေျပာရလွ်င္ သာမန္အားျဖင္႔ ယခင္ကတည္းက အ၀တ္အစား ၊ ဆံပင္ပံုစံ အေနအထိုင္ စသည္တို႔ကို သပ္ရပ္ သိမ္ေမြ႕စြာေနတတ္ေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္မဆို သပ္ရပ္ သိမ္ေမြ႕ ေနမည္မွာ မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခင္ကတည္းက သပ္ရပ္မႈ ၊ သိမ္ေမြ႕မႈ မ်ားမရွိသည္႔ လူတစ္ေယာက္အတြက္ကား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ၀တ္ဆင္ေနထိုင္မႈကို ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေျပာင္းလဲလိုက္ပါက အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ထိုသို႔ေသာ ၀တ္ဆင္ေနထိုင္မႈအတြက္ မေနတတ္မထိုင္တတ္ အေနက်ပ္စြာျဖင္႔ ေနထိုင္ ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။

            ထို႔ ျပင္ 24 Hours Company Limited တြင္ သေဘာမေတြ႕စရာေကာင္းေသာ အခ်က္တခ်က္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းျဖစ္ျပီး ၊ လုပ္ငန္း ဌာန တစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခု ၊ လုပ္ငန္းဌာန တစ္ခု ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ အျခား ဌာန ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဟန္ေဆာင္မႈမ်ား  ေသာ္ လည္းေကာင္း ရွိေန ျပီး ၊ တစ္ဌာ ႏွင္႔ တစ္ဌာန ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ကင္းမဲ႔စြာျဖင္႔ အျမဲတမ္း သတိအေနအထားျဖင္႔ ဆက္ဆံ ေနရသျဖင္႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ ခံစားရပါသည္။

            စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခု လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဧ။္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္သလို ထိုသို႔ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္သည္႔ လူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးစီးပြား တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္လည္ ရရွိခံစား ေစျခင္း/ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စီ အက်ိဳးစီးပြား ရရွိေစရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္သူေပါင္း မ်ားစြာျဖင္႔ ဖြဲ႕စည္း ထားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။

            သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုအတြင္း သပ္လွ်ိဳမႈမ်ား ၊ တစ္ဦး ႏွင္႔ တစ္ဦး မယံုၾကည္ရျခင္းမ်ား စသည္႔ အေျခခံ အက္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ ထိုသူတို႔ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းၾကီးကို ထိခိုက္နစ္နာ ေစမႈမ်ား ရွိေစမည္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုထက္ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးေသာ အခ်က္မွာ ေအာက္ေျခ မွ အေျခခံ ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ အေျခခံလစာရ ၀န္ထမ္းမ်ား မွာ အစမ္းခန္႔ ၀န္ထမ္းကာလ မျပည္႔မီ မွာပင္ အလုပ္တာ၀န္မွ ႏႈတ္ထြက္ ၾကသည္ကို အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳ ရယံုမွ်မက ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ပင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိပဲ ႏႈတ္ထြက္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အထက္ပါ ဟန္ေဆာင္ေနရမႈမ်ား ၊ မယံုၾကည္ရေသာ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းဧ။္ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင္႔ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ရရွိကာ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ျပီး ထိုသို႔ အၾကိမ္ေရ စိပ္ေလေလ International Standard ႏွင္႔ အညီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔ေလ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

            ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္သည္ဟုဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မွီေအာင္ စံနစ္တက် ပစၥည္းအ၀င္အထြက္ ၊ စည္းကမ္းမ်ား တန္းစီ ခ်မွတ္ကာ အစီအစဉ္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင္႔ပင္ မျပီးေသး။ ၀န္ထမ္းတိုင္းဧ။္ (စိတ္ဓါတ္ ခံယူခ်က္) Ethic ကို လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း လိုအပ္သည္ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။

            ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္၀င္စတြင္ အရင္ စီနီယာျဖစ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား က အျခား ဌာနမ်ား ႏွင္႔ ဆက္ဆံရာတြင္ သတိထားဆက္ဆံရန္၊ မိမိတို႔ဌာန အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္မေျပာရန္ ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မယံုၾကည္ရန္ ဟု သတိေပးၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဘာမွန္းမသိပဲ ေနာက္လူမ်ား ၀င္လာသည္႔အခါ ထိုသို႔ ေျပာျပၾကပါသည္။ ေနာက္လူမ်ားကလည္း ေနာက္လူမ်ား ၀င္လာသည္႔အခါ ေနာက္လူမ်ားကို ထိုသို႔ မွာပါလိမ္႔မည္။

            တစ္ခါက အင္တာနက္ထဲတြင္ ဖတ္မိေသာ ေမ်ာက္မ်ားႏွင္႔ ေရခဲေရ ပံုျပင္ေလးကို အမွတ္ရမိပါသည္။ ပံုျပင္ကား အက်ဉ္းခ်ဳပ္အားျဖင္႔…

“တစ္ခါက သိပၸံပညာရွင္ တစ္စုဟာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကို ေလွာင္အိမ္က်ယ္က်ယ္ထဲ ထည္႔ျပီး တိုင္ထိပ္မွာ ငွက္ေပ်ာသီးမွည္႔ကို ခ်ိတ္ထားတယ္။ ေမ်ာက္ဟာ ငွက္ေပ်ာသီးကို ျမင္ေတာ႔ တိုင္ထိပ္ကို တက္ဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္ ။ ၾကိဳးစားတဲ႔အခါ ပညာရွင္ေတြက အလြန္တရာမွ ေအးစိမ္႔ေနတဲ႔ ေရခဲေရနဲ႔ ပက္ျပီး ေမ်ာက္ကို တားတယ္။ တစ္ၾကိမ္ တက္ တစ္ၾကိမ္ ပက္ေလေတာ႔ ေမ်ာက္ဟာတိုင္ထိပ္က ငွက္ေပ်ာသီးကို တက္မယူရဲဘူး။ ဒါနဲ႔ ပညာရွင္ေတြက ေနာက္ထပ္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကို ထပ္ထည္႔တယ္။ ေနာက္ထပ္ထည္႔လိုက္တဲ႔ ေမ်ာက္ကလည္း ငွက္ေပ်ာသီးကို တက္ယူတယ္။ အဲဒီအခါ စီနီယာေမ်ာက္က ဂ်ဴနီယာ ေမ်ာက္ကို တိုင္ေပၚကို မတက္ဖို႔ ကုတ္ျခစ္ဆြဲခ်ျပီး တားတယ္။ ဂ်ဴနီယာေမ်ာက္က တိုင္ေပၚကို ငွက္ေပ်ာသီးတက္ယူတိုင္း စီနီယာေမ်ာက္က ကုတ္ျခစ္တာကို ခံရပါမ်ားေတာ႔ ဂ်ဴနီယာေမ်ာက္ ရင္ထဲမွာစြဲသြားတာက တိုင္ေပၚကို ငွက္ေပ်ာသီးတက္ယူရင္ ကုတ္ခ် ခံရမယ္ ဆိုတာကိုေပါ႔။ ဒါနဲ႔ပဲ ဂ်ဴနီယာေမ်ာက္လည္း တိုင္ေပၚကို မတက္ေတာ႔ပဲေနတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ပညာရွင္ေတြက ေနာက္ထပ္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကို ထပ္ထည္႔ ျပန္ပါေရာတဲ႔။ ေနာက္ထပ္၀င္လာတဲ႔ ေမ်ာက္ကလည္း တိုင္ေပၚက ငွက္ေပ်ာသီးကို တက္ယူ တဲ႔အခါ အရင္ ေမ်ာက္ႏွစ္ေကာင္က ကုတ္ခ်ခံရလို႔ သူလည္း မတက္ရဲဘူး။ အဲလိုနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေမ်ာက္ေတြ ထပ္၀င္လာတိုင္း တိုင္ထိပ္ကိုတက္မယ္ၾကံရင္ အရင္က ေမ်ာက္ေတြက ဘာမွန္းညာမွန္းမသိပဲ ကုတ္ ကုတ္ခ်သတဲ႔”  ပံုျပင္ေလးကေတာ႔ ဒါပါပဲ။

ဒီပံုျပင္ထဲကအတိုင္း သာ ၀န္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ ။ အျမဲတမ္းအားျဖင္႔ တပူပူ တဆူဆူ ျဖစ္ရင္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္ျဖင္႔ ဟိုတယ္ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ပြန္းပဲ႔ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ အေနျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္ဧ။္ ၀န္ထမ္းကာလ အေတြ႕အၾကံဳျဖင္႔ ႏႈိင္းယွဉ္ တင္ျပခ်င္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္၀င္ျပီး အလုပ္ဌာန လႊဲေျပာင္းေပးေသာအခါတြင္ ပစၥည္းစာရင္းမ်ား စီစဥ္ထားသည္႔ Code မ်ားကို ေျပာင္းလဲမိသျဖင္႔ ထုေခ်လႊာဟု ေခၚေသာ အျပစ္၀န္ခံရန္ႏွင္႔ ေျဖရွင္းရန္ စာရြက္ကို ေရးသားရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္မိသျဖင္႔ အျပစ္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရ၍ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကယ္တမ္း ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အထက္လူၾကီးဧ။္ ေသခ်ာစြာ လမ္းညႊန္ေပးမႈ မရွိပဲ ကၽြန္ေတာ္႔ စိတ္ကူးအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည္ကို လႊတ္ထားရာမွ အလိုမက်သည္႔အခါ ကၽြန္ေတာ္အမွားကို ေထာက္၍ ကၽြန္ေတာ္႔ေၾကာင္႔ ဟု တထစ္ခ် စြဲဆိုျခင္းပင္ျဖစ္ျပီး အထက္က ပံုျပင္ထဲမွ တိုင္ထိပ္မွ ငွက္ေပ်ာသီးတက္ယူသည္႔ ေမ်ာက္ကို ေရခဲေရ ျဖင္႔ ပက္သလို ျဖစ္ေနပါသည္။

            စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း(Team Work) နဲ႔ ခြဲျခားလုပ္ကိုင္ျခင္း (Individual Action) ႏွစ္မ်ိဳးကို ေကာင္းမြန္ေသသပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွ Business တစ္ခုရဲ႕ Image ကို ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္

ယခုအခါတြင္ လုပ္ငန္းအတြင္း Team Work ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ လည္း ၀န္ထမ္း အခ်င္းခ်င္း ပြင္႔လင္းရင္းႏွီးစြာတိုင္ပင္ ႏွီးေႏွာခြင္႔ မရသျဖင္႔ Individual Action  ကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္း က တဖန္ျပန္လည္၍ Team Work ကို ထိခိုက္ေစျပီး။ ထို႔ထက္ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ Team Working မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Department အခ်င္းခ်င္း ထိန္ခ်န္ေနမႈမ်ား၊ ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္ထားျခင္းမ်ား ၊ သတိအေနအထားျဖင္႔ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ေနရျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ မလိုလားအပ္သည္႔ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ား ခံစားရကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုလည္း ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။

            အထက္လူၾကီး မွတဆင္႔ စီနီယာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေျပာစကားေၾကာင္႔ အျခားဌာနမ်ား (သို႔) အျခား အထက္လူၾကီးမ်ား ကို လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပလိုျခင္းမ်ား ရွိပါက တင္ျပရလွ်င္ ေကာင္းမလား၊ မတင္ျပပဲ မိမိႏွင္႔ အနီးကပ္ဆံုး ဌာနလူၾကီးအား တင္ရရလွ်င္ပဲ ပို၍ သင္႔ေတာ္မည္လား ဆိုသည္မွာ အသစ္၀င္ေရာက္လာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ အနည္းဆံုးေသာ အခက္အခဲမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀မ်ားကို စိတ္ႏွစ္၍ သင္ၾကားရမည္႔အခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔ လုပ္ငန္းသင္ယူမႈ အတြက္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုင္းဧ။္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းတြင္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားဧ။္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ လုပ္ငန္းဧ။္တိုးတက္မႈအတြက္၀န္ထမ္းတိုင္းက စိတ္ခြန္အားအျပည္႔ျဖင္႔ စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ဖူးေသာ ၊ ကၽြန္ေတာ္ ႏွင္႔ ပတ္သက္သမွ် လူမ်ားဧ။္ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အထက္လူၾကီးမ်ားက ၀န္ထမ္းမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင္႔ တစ္ေယာက္ ၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင္႔ တစ္ဖြဲ႕ အဖြဲ႕က်ေနၾကသည္ကို မလိုလား ၊ မေက်နပ္ၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ လက္ေအာက္ငယ္သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးေနပါက အထက္လူၾကီးကို ျပန္လည္ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ ၊ ကာျပန္ၾကမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ အထက္လူၾကီးမွ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို တစ္ေယာက္ႏွင္႔ တစ္ေယာက္အား Checking လုပ္ခိုင္းျခင္းျဖင္႔ ေသြးကြဲေစေတာ႔သည္။ ၄င္းသည္ မွန္ကန္ေသာ Management Technique တစ္ခုမဟုတ္ဟုထင္ျမင္မိသလို။ စီးပြားေရးပညာ (စီမံခန္႔ခြဲမႈ) သင္ဆရာမ်ား ဧ။္ ၾသ၀ါဒမ်ားတြင္လည္း ထိုသို႔ေသာ ညႊန္ျပမႈမ်ား မပါ၀င္သလို။ ထိပ္ဆံုးသို႔ ထိုးထြက္ေအာင္ျမင္ေနၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးမ်ားဧ။္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားတြင္လည္း ထိုသို႔ေသာ Technique မ်ားကို အသံုးျပဳေလ႔မရွိၾကေခ်။

ထိုသို႔ ၀န္ထမ္းမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင္႔ တစ္ေယာက္ Checking လုပ္ျခင္းကို အရိုးစြဲ အက်င္႔ပါသြားေသာအခါ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ အလုပ္ကိစၥထက္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ဘယ္လို တိုက္ခိုက္ ၊ ေခ်ာက္တြန္း ၊ အခၽြန္ႏွင္႔ မ ရမည္ကိုပင္ေတြးေတာေနၾကေတာ႔မည္။ ၄င္း၀န္ထမ္းသည္ လုပ္ငန္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း (သို႔) အထက္လူၾကီးဧ။္ အားကိုးရေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထို၀န္ထမ္းမ်ိဳး လုပ္ငန္းမွ အလုပ္ႏႈတ္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာသည္မွာ သူတပါးကို အကြက္ေခ်ာင္း အားနည္းခ်က္ရွာသည္ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သြားကာ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ Level မွာ နိမ္႔ပါးသြားေပေတာ႔မည္။ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္ကို ျဖစ္ရေသာအခါ ထို၀န္ထမ္းထြက္ခြာလာေသာ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းအတြက္ တိုက္ရိုက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မရွိေစကာမူ သြယ္၀ိုက္ေသာ ဆိုးက်ိဳး အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရရွိေစမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အရာရာတိုင္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို ဗဟိုျပဳလည္ပတ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္႔ အခါမဟုတ္ေတာ႔ေပ။ ေက်ာင္းစာသင္ရာတြင္ပင္ ဆရာကိုဗဟိုျပဳ၍ သင္ၾကားသည္႔ စံနစ္မဟုတ္ေတာ႔ပဲ ေက်ာင္းသားကို ဗဟိုျပဳ၍ သင္ၾကားသည္႔ စံနစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊ ေဟာေျပာမႈမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုပင္ Multi Source ကို တည္မွီ၍ ျပဳလုပ္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။ အနီးစပ္ဆံုးဥပမာျပရလွ်င္ နည္းပညာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္သည္႔ Barcamp မ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကို ဗဟိုျပဳသည္႔ စံနစ္မဟုတ္ၾကေခ်။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား အၾကားတြင္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားဧ။္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကို စုေပါင္းအသံုးခ်၍ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္လာေနျပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ တစ္ဌာနတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ဗဟိုျပဳလည္ပတ္သည္႔ စံနစ္ဧ။္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကို စိုးစဉ္းမွ် က်န္ေနေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

            ပါးစပ္မားကက္တင္း ဆိုသည္ကို ၾကားဖူးပါသည္။ ပစၥည္းေကာင္းလွ်င္ ေၾကာ္ျငာစရာမလို အလိုအေလွ်ာက္ လူတိုင္းက တစ္ေယာက္တခြန္းျဖင္႔ ေၾကာ္ျငာေပးျပီးသားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ကုန္ပစၥည္းမေကာင္းလွ်င္လည္း တေယာက္စကား တေယာက္နားေရာက္ျပီး သတင္းျဖန္႔ျပီးသား ျဖစ္ေနပါလိမ္႔မည္။

အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္သြားေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကား မိမိ လုပ္ခဲ႔ေသာ အလုပ္တြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားခံစားရပါက မိမိဧ။္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း ၊ မိတ္ေဆြ ၊ မိဘ ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္အား အနည္းဆံုးအေနျဖင္႔ ျပန္လည္ ညည္းတြားမိမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ လူ႕ပါးစပ္ဆိုသည္မွာလည္း တစ္ေယာက္မွ တစ္ေယာက္သို႔ ေျပာျဖစ္ရန္ အလြန္လြယ္ကူသည္ျဖစ္ရာ အထက္ပါေသာ အဆင္မေျပမႈမ်ားမွေန၍ လုပ္ငန္းတြင္း ထိခိုက္မႈ မ်ားရွိရံုသာ မက ေတာ႔ပဲ လုပ္ငန္းဧ။္ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာပါက ေကာင္းႏိုင္စရာမရွိဟု ထင္ျမင္မိသည္။

            ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ မိမိ အလုပ္သို႔လာရာတြင္ စား၀တ္ေနေရး ေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ ပညာကိုအသံုးခ်လို၍လည္းေကာင္း ၊ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္လည္းေကာင္း ၊ အျငိမ္မေနတတ္ အလုပ္လုပ္ရမွ ေက်နပ္ေန၍လည္းေကာင္း  လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္ အလုပ္တြင္ ေပ်ာ္ေနဖို႔ လိုသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ မိမိ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရေသာ ဌာနတြင္ေပ်ာ္ပိုက္မွ တျခား ဌာနမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးလည္းေျပလည္ပါလိမ္႔မည္။ ဌာနအခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပမွ လုပ္ငန္းၾကီး တစ္ခုလံုးဧ။္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမန္ဆန္ေခ်ာ႔ေမြ႕ သာယာမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

            လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္ရက္ ခန္႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနသို႔ ဖုန္း၀င္လာ၍ ျပန္ေျဖခ်ိန္တြင္ တဘက္မွ အမ်ိဳးသမီးငယ္က လွ်င္ျမန္ေသာစကားေျပာႏႈန္းျဖင္႔ “၂ လႊာ ဓါတ္ေလွကား Out Of Service ျဖစ္ေနလို႔ ” ဟု ေျပာ၍ ေသခ်ာမၾကားမိေသာေၾကာင္႔ “အခုက ဘယ္က ဆက္တာပါလဲ” ဟု လုပ္ငန္း မွတ္တမ္းထားရန္အတြက္ ေမးရာတြင္ “Reception က Reception က” ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာျပီး ဖုန္းခ်သြားသည္ကို ၾကံဳခဲ႔ရသည္။ ထိုေန႔က ညဘက္ အလုပ္ဆင္းရက္ျဖစ္ရာ မနက္ပိုင္းတြင္လည္း ထပ္မံ၍ ဖုန္း၀င္သျဖင္႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္က ကိုင္ရာတြင္ တဘက္မွ ျဖစ္သည္႔ အေၾကာင္းအရာကိုကို ေျပာျပီး၍ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားသူကို မွတ္တမ္းထားရန္ ဖုန္းဆက္သူနာမည္ကို “ညီမ ရဲ႕ နာမည္တခ်က္ေလာက္ေျပာပါ” ဟု လုပ္ေဖာက္ကိုင္ဖက္က ေမးရာတြင္ “Reception က ဆက္တာ နာမည္မသိလည္းရတယ္” ဟု ေျပာကာ ဖုန္းခ်သြားသျဖင္႔ လုပ္ေဖာက္ကိုင္ဖက္မွာ ေၾကာင္အမ္းအမ္း ျဖစ္က်န္ခဲ႔ရသည္။ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကို သံုးသပ္ၾကည္႔ရာတြင္ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀ ေျပာင္းလဲ မႈ တစ္ခု ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဌာန အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ စိမ္႔၀င္ေအာင္ မျပဳလုပ္ထားႏိုင္ျခင္း ေၾကာင္႔ဟု ထင္ျမင္မိသည္႔ အျပင္။ Reception မွ ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးငယ္ဧ။္ စိတ္ထဲတြင္ တစ္ဘက္မွ စကားေျပာသူက နာမည္ေမးသည္မွာ မရိုးမသား ျပဳလုပ္ျခင္းဟု ထင္ျမင္ယူဆရံုမွ်မက “နာမည္မသိလည္းရတယ္” ဟု ျပန္ေျပာျခင္းက ဌာနအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးကို ပ်က္ျပားေစသည္႔ အရိပ္အေယာင္ ျဖစ္ျပီး ဟိုတယ္တြင္း ဆက္ဆံေရးကို ျပီးျပည္႔စံုမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မထားသည္ကို ေဖာ္ျပထားသလို ျဖစ္ေနပါသည္။

            ထို႔ျပင္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္၍ ရာထူးခန္႔အပ္ရာတြင္ လက္ရွိအေနအထားအတိုင္းအရဆိုလွ်င္ မည္သည္႔ ေထာက္ခံခ်က္ ၊ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ယူေဆာင္ခဲ႔သည္ျဖစ္ေစ သင္႔ေတာ္ေသာ ေနရာတြင္ တာ၀န္ခ်ထား မႈမရွိပဲ ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္သည္႔ ေနရာ ၊ လစ္ဟာသည္႔ ေနရာတြင္ အလြယ္တကူ အစားသြင္း ျခင္းျဖင္႔ တာ၀န္ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ရာ တာ၀န္ခ်ထားခံရသည္႔ ၀န္ထမ္းဧ။္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၊ လုပ္ႏိုင္ရည္ႏွင္႔ တာ၀န္တို႔ အပ္စပ္မႈ မရွိသျဖင္႔ လုပ္ငန္းမတြင္က်ယ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ဌာန အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရွိသည္ကို ၾကားသိရပါသည္။

            ျဖစ္သင္႔သည္မွာ အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ စတင္၍ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္စဥ္ကတည္းက လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူဧ။္ ေအာင္လက္မွတ္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ား ကို စံနစ္တက် စစ္ေဆး သင္႔ျပီး ၊ မည္သည္႔အလုပ္ကို အမွန္တစ္ကယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ကို စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ရာထူးတစ္ေနရာအတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာ ၀န္ထမ္း ၊ တာ၀န္တစ္ကယ္တမ္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀န္ထမ္းကို ခန္႔အပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ထို၀န္ထမ္းဧ။္ အရည္အခ်င္း ႏွင္႔ မအပ္စပ္ေသာေၾကာင္႔ ၀န္ထမ္းကို တာ၀န္ပိေစရံုမွ်မက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ေႏွးေကြး ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

            ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အထက္လူၾကီးက ထို၀န္ထမ္းအေနျဖင္႔ အရင္က အေတြ႕အၾကံဳအရ ထည္႔သြင္းလိုက္ေသာ ဌာနတြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာသည္႔အခါတြင္ မူ ထို၀န္ထမ္းအား သင္႔ေတာ္သည္႔ ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစရမည္႔အစား အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားေစရန္ အေၾကာင္းဖန္တီး၍ ျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ႔ဖူးပါသည္။ ထိုသို႔ျဖင္႔ အထက္လူၾကီးသည္ လက္ေအာက္ငယ္သား ၀န္ထမ္းမ်ားကို အကြက္ေရႊ႕ကာ မိမိအလိုမက်သည္႔ ၀န္ထမ္းအား ထုႏွက္ျဖဳတ္ခ်ရန္ ၾကံစည္ေနျခင္း ကလည္း လုပ္ငန္းဧ။္ အမည္းစက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြးမိပါသည္။

            သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ငန္းဧ။္ အရိပ္တြင္ ခိုလႈံခဲ႔ဖူးေသာ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ လုပ္ငန္းတြင္ မိမိေလ႔လာသိရွိ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို မခၽြင္းမခ်န္ စိတ္ရင္းအတိုင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

                                                                                         ေလးစားစြာျဖင္႔……

                                                                                               ၀န္ထမ္းေဟာင္း တစ္ဦး

          ဤမွ်ရွည္လွ်ားေထြျပား လွေသာ စာရွည္ၾကီးကို ဖတ္ျပီးသည္႔ ေနာက္တြင္ Managing Director ကား ဤ သို႔ မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ေလသည္။

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………)

မွတ္ခ်က္ - မွတ္ခ်က္ေရးရန္ ကြက္လပ္ ေနရာတြင္ ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ မွတ္ခ်က္ကို စိတ္ရင္းအတိုင္း ေရးသားပါ။ေက်ာ္ညိဳေသြး