ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Breathing


Breathing

Jesus ကေန
Jealous အထိ
အထက္ဆံုး ေအာက္ဆံုး
ဤ ႏွစ္လံုးမွ်ႏွင္႔ ျပည္႔၀ခဲ႔ျပီ။

အခ်စ္ နဲ႔ အမွန္တရား
Open Source ျဖစ္ခဲ႔တာၾကာ။

ဒီကမၻာမွာ…
ေခတ္မတံုး ခဲ႔တာ အစားအစာ။

ေက်ာ္ညိဳေသြး