ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား


မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား

ဘာေရးရမွာလဲ
ဘာကဗ်ာေရးရမွာလဲ
ဘယ္လိုေရးရမွာလဲ
ဘာအေၾကာင္း ေရးရမွာလဲ
ဘာအတြက္ေရးရမွာလဲ
ဘယ္သူေတြ စိတ္ေက်နပ္ေစဖို႔
ေရးရမွာလဲ။

“ဘ” ေျခာက္လံုး ျပည္႔ေအာင္ စဉ္း စားလည္း
ဘာမွ မျပည္႔စံုေသးဘူးေလ။

ေခ်ာင္းၾကည္႔ေနတဲ႔ နားေတြနဲ႔
တိတ္တဆိတ္နားေထာင္ေနတဲ႔ မ်က္လံုးေတြကို
ေတြ႕တယ္။

မတူတဲ႔ ကဗ်ာေတြ ခ်ေရးရင္း
မတူတဲ႔ ကဗ်ာေတြ ရွာဖတ္ရင္း
မတူတဲ႔ အေတြးေတြ ေတြးၾကည္႔တယ္။

ဘာကိုယံုၾကည္လို႔ လက္ေျမွာက္ထားရမလဲ
ဘာကို ကိုးကြယ္လို႔ လက္ေျမွာက္ထားရမလဲ

သိပ္ၾကားခ်င္ေနတဲ႔ မ်က္ႏွာေတြနဲ႔
သိပ္ေတြ႕ခ်င္ေနတဲ႔ အသံေတြကို ေတြ႕တယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး
မေျခာက္ေသးတဲ႔ ထင္း