ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ႏႈတ္

ႏႈတ္

ဘာႏႈတ္ရမွာလဲ?
သြား ႏႈတ္ရမွာလား?
သြားႏႈတ္ရင္ေတာ႔ အေတြ႕အၾကံဳရွိရဲ႕လား?
နဲ႔ေနတဲ႔ သြားဆိုရင္ေတာ႔ အလြယ္တကူ ႏႈတ္လို႔ရ
မလႈပ္တဲ႔သြား ႏႈတ္ရင္ေတာ႔ အေတာ္ခံရ/ ေျခကန္ျပီးဆြဲ
အနာမခံခ်င္ရင္ ထံုေဆးေပး ဒါဆို ေသြးေအးရင္ေတာ႔ နာမွာ
သြားႏႈတ္လိုက္တဲ႔ အခါ က်န္ခဲ႔မွာ ဟာတာတာ
တစ္ခုခုလြတ္ေနတာ ကၽြတ္ထြက္သြားတဲ႔ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္
ခက္ခဲစြာ အသားက်ဖို႔ ၾကိဳးစား
သိသာေနတဲ႔ အရာအတြက္ လွ်ာက အျမဲႏိုးၾကား
မၾကာခဏ အဲဒီေနရာကို ႏႈိးဆြ
ႏိႈးဆြ စိတ္ကလည္း မရိုးမရြ ႏႈတ္က ျပႆနာလား
ျပႆနာလား ႏႈတ္က
ႏႈတ္နဲ႔ သက္ဆိုင္သမွ်
ႏႈတ္ထြက္သြားျပီ ၊ အလုပ္ထြက္သြားျပီ။
ႏႈတ္ပစ္လိုက္တယ္!
တစ္ခုထဲက တစ္၀က္ကို ႏႈတ္ပစ္လိုက္တယ္
အမ်ားၾကီးထဲက တစ္ခုကို ထုတ္လို႔ ႏႈတ္လိုက္တယ္
အေကာင္းေတြထဲက မေကာင္းတာကို ႏႈတ္ပစ္လိုက္တယ္
ႏႈတ္လိုက္တဲ႔အခါ ေကာင္းသြား , လိုသြား , ခိုသြား
ႏႈတ္ဖို႔ လိုသလား?
ရင္ထဲက ဆူးကို ႏႈတ္လိုက္တယ္ ႏႈတ္နဲ႔
ႏႈတ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ႏႈတ္လိုက္ေပါ႔
ႏႈတ္နဲ႔ အေကာင္းဆံုးေတြ ထုတ္ႏႈတ္ေျပာလိုက္တယ္
လိုသမွ်ေတြ သဘာ၀ထဲက ထုတ္ႏႈတ္သံုးစြဲ
ႏႈတ္သမွ်ေတြ အေကာင္း- အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ဖို႔
ႏႈတ္သမွ် အလုပ္ဟန္က်ဖို႔ အႏႈတ္က ျပန္ရဖို႔
နဂိုအေျခအေန ေတြ ျပန္ရဖို႔ အေရာင္စြန္းေနတဲ႔ ေရေတြထဲ
ေရေတြ ထပ္ျဖည္႔ရင္း အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ
အႏႈတ္ပံုေသနည္းထဲ အေပါင္းသေဘာတရားေတြ ေပ်ာ္၀င္
ေရစင္အတိျဖစ္ဖို႔ အဖန္ဖန္အခါခါ မူလ အေျခအေနအထိ ထပ္ေပါင္းရင္းႏႈတ္
လူေတြေၾကာင္႔ရတဲ႔ ေ၀ဒနာ လူေတြၾကားထဲမွာ ေပ်ာ္၀င္
အဆင္ေျပရင္ အေကာင္းဆံုး သင္ခန္းစာေတြ ထုတ္ႏႈတ္ အေျဖရွာ
အေျဖရွာေလ အေျဖရွာေနလား တစံုတရာ ရင္ထဲက စိတ္ႏွလံုးက
ႏႈတ္ရဲ႕ျပတင္းက သီခ်င္းဆို၊ အရင္းအတိုင္းကို စိတ္ရင္းအတိုင္း
ႏႈတ္ကေျပာ လုပ္သမွ်ေတာ႔ ႏႈတ္ကအေျဖေပး အေျခအေနအရပ္ရပ္
ႏႈတ္-ပါစပ္ ရဲ႕ အလိုအတိုင္း
အေပါင္းလား-အႏႈတ္လား ႏႈတ္စကား
ႏႈတ္လိုက္တဲ႔စကားလား ႏႈတ္သြားရာ စာသားမ်ားစြာ
ႏႈတ္တရာ စာတေၾကာင္း အလုပ္အေၾကာင္း ႏႈတ္ေကာင္းလို႔မရ
လုပ္သမွ် ႏႈတ္က ႏႈတ္သြား ႏႈတ္ဟာ ျပႆနာလား
ႏႈတ္တစ္ရာအား တားဆီးမရ ႏႈတ္က ႏႈတ္က
အေပါင္းအႏႈတ္ အေျမွာက္အစား ေအာ္ပေရးရွင္းန္မ်ား
ခြဲျခား သံုးျပ ႏႈတ္နဲ႔ ႏႈတ္ေသာ အႏႈတ္မ်ား
စိမ္းလန္းျခင္း ေႏြးေထြးျခင္းမ်ား ၊ ၾကည္လင္ေသာ ေတးမ်ားအား
အႏႈတ္က အရိုအေသ ေပးလိုက္ေသာ အခါ။

ေက်ာ္ညိဳေသြး