ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ဘာဂါ


ဘာဂါ


တစ္စခ်င္းစီ ဆြဲဆြဲထုတ္ အဲဒီ အစေလးေတြ နဲ႔ တစ္ခုခုလုပ္။
အဲဒီ တစ္ခုခ်င္းစီ ကို ျပန္ေပါင္း ၊ ေမာ္ဒယ္လ္ ထုတ္ ။
ၾကာေတာ႔လည္း အဲဒီေမာ္ဒယ္လ္ ဟာ အတည္။ေက်ာ္ညိဳေသြး