ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

သူဟာ အျပင္မွာ


သူဟာ အျပင္မွာ


အရင္က သိသူ တစ္ေယာက္
ရွိလည္း ရွိေနတယ္။ 
အျမဲတမ္းလည္း ၀ါ ေနတယ္။
ငါတို႔ ဟာ အနီးေလး
ငါတို႔ ဟာ ေ၀းလို႔သြား
ရွင္သန္ေနေပမယ္႔
ရွင္သန္ေနတယ္ မေသခ်ာ။
ငါတုိ႔ဟာ အရင္အတိုင္း
ငါတို႔ဟာ အရင္အတိုင္း မဟုတ္။
သူဟာ အ၀ါ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး